GIÁO PHẬN FUKUOKA CHÍNH THỨC THÔNG BÁO TIẾP TỤC TẠM HOÃN CỬ HÀNH THÁNH LỄ CỘNG ĐỒNG VÀ HƯỚNG DẪN SỐNG TUẦN THÁNH (2020.3.26)

公式アカウント
Official account
page top