Thư của Đức Cha Giuse Maria Abella về “CAM KẾT BẢO VỆ TRỌN SỰ SỐNG CỦA CHÚNG TA: HÀNH TRÌNH MỘT THÁNG ĐẶC BIỆT.”

公式アカウント
Official account
page top